Cách gửi tiền

Làm thế nào để gửi tiền

1, nhập trang tiền gửi
2, chọn một cách gửi tiền và nhấp vào nó
3, đọc và xác nhận thông tin tiền gửi
4, số tiền gửi đầu vào
5, sao chép địa chỉ cách gửi tiền để thanh toán hoặc quét mã QR để thanh toán
6, khi bạn thanh toán xong thì bấm gửi là ok, sau đó đợi xác minh hệ thống và gửi tiền tự động